Æreskultur er ukultur

Nå slår politiet i Oslo alarm. Æreskultur i visse miljøer lever i beste velgående, primært i hovedstaden.

La oss ikke pakke dette inn. Det dreier seg først og fremst om ukultur innen islam. Om enkelte foreldre og familier som på grunn av sin tro og tradisjon, mener det er greit å holde sine barn under total sosial kontroll. Primært jenter. Og i verste fall ender en slik æreskultur med drap. At man får sin egen datter drept. Fordi hun ikke ivaretar familiens ære. Man skulle tro dette hørte middelalderen til, men vi snakker om at dette skjer nå, i år 2017.

Mange i FrP har snakket offentlig om dette i flere år. Det samme har enkelte få andre som har deltatt i samfunnsdebatten som eksempelvis Hege Storhaug i HRS, Shabana Rehman Gaarder og nå i senere tid organisasjoner som Senter for Sekulær Integrering og Ex-muslims of Norway. Ut over disse er det få som har turt å snakke høyt om problematikken. Eller man har ikke villet innse at dette er et problem, ofte på liv og død, for den det gjelder.

Politiet sier nå at kun ved Stovner-politistasjon i Oslo har man hatt 70 henvendelser knyttet til æresproblematikk. Mange rykker nå ut og sier at dette ikke er greit. Samtidig ser man ikke mange konkrete tiltak for å få slutt på dette.

Nå er det på tide med handling, og jeg vil foreslå følgende:

1) Innvandringen til Norge må holdes på et absolutt minimum, og vi snakker da primært om den ikke-vestlige innvandringen. Vi kan ikke ta i mot flere enn det er mulig å integrere. Det at æreskultur har fått rotfeste i Norge sier oss at vi har allerede tatt i mot for mange.

2) Politiet må sørge for å etterforske slike saker og ta ut tiltale. I Norge er kidnapping forbudt. Trusler er forbudt. Drap er forbudt. Sørg for at disse familiemedlemmene som står bak dette kommer bak lås og slå.

3) Vi må få oversikt over hva imamer i norske moskeer formidler. Imamer som ikke tydelig tar avstand fra denne type holdninger skal ikke få opphold i Norge.

4) Dette temaet må tas opp på norske skole og i samtaler med elever og foreldre. Da kan man kanskje få avdekket mer hva som skjer. Kanskje barn som utsettes for dette tør snakke med læreren om dette hvis det blir tema. Ikke sikkert at alle som lever under slike forhold vet hva som er greit eller ikke greit i Norge.

Det er på tide med tiltak før dette blir et enda større problem. FrP er klar til å levere konkrete tiltak, det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man kun skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.

Nei til sikkerhet på anbud

Vi har det siste året sett store IT-skandaler i både Norge og Sverige. Nå må vi sette ned foten, og kreve at kritisk IT-infrastruktur driftes fra Norge.

I februar avslørte NRK at deler av det norske nødnettet var driftet fra India, av IT-arbeidere uten nødvendig sikkerhetsklarering. Det er ikke mer enn noen måneder siden Helse Sør-Øst innrømmet at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang på sensitiv pasientdata. Nå vurderer Statkraft å outsource sentrale IT-tjenester til India. Det mener jeg ville vært et stort feilsteg.

Jeg har selv arbeidet i IT-bransjen før jeg kom inn på Stortinget. Norske myndigheter må slutte å være naive i møtet med den teknologiske utviklingen. Vi ville aldri plassert fysiske arkiver med kompromitterende pasientjournaler i fremmede land, eller gitt fremmede makter tilgang til kritisk infrastruktur før digitaliseringsrevolusjonen. Nå må vi snart forstå at informasjon ikke blir mindre sensitiv bare fordi den er digitalisert på en PC, og ikke ligger i et fysisk arkiv.

Nasjonens grunnleggende interesser skal sikres fra Norge, også når det er tale om digital informasjon. Nå må vi stikke fingeren i jorden, og ta sikkerheten på alvor. Om offentlige etater ikke er sitt ansvar bevist, må vi se på muligheten for et forbud mot å drifte IT-tjenester som er avgjørende for kritisk infrastruktur, personvern eller nasjonal sikkerhet fra utlandet.

Betydelig strengere krav til varig opphold

Fremskrittspartiet i regjering sørger for en betydelig innstramming i reglene for varig opphold i Norge for innvandrere. Fra og med 1. September stilles det krav til at innvandrerne må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å ha rett til permanent oppholdstillatelse.

Kravet om selvforsørgelse skal sørge for at innvandrere bidrar i samfunnet gjennom arbeid eller utdanning. Det er utelukkende positivt dersom flere av utlendingene kommer seg ordentlig inn i samfunnet, da det blant annet vil kunne motvirke fremveksten av parallellsamfunn og radikale miljøer. Fremskrittspartiet innfører derfor krav om at innvandrere som kommer til Norge aktivt må delta i samfunnet, noe som igjen vil bidra til en bedre integrering.

I lang tid har vi dessverre sett at mange innvandrere har vært passive i samfunnsdeltagelsen, og levd på trygdeordninger fra NAV. Fremskrittspartiet er tydelige på at man ikke kan forvente å komme til Norge og motta en rekke sosiale stønader uten at det skal stilles krav. Vi mener det er feil at flere innvandrere kommer hit og nyter godt av skattebetalernes penger, fremfor å bidra på en positiv måte tilbake til samfunnet. Det er derfor gledelig at Fremskrittspartiet i regjering gjennomfører innstramminger, slik at de som kommer hit er nødt til få seg jobb eller begynne på utdanning.

Fremskrittspartiet har i tillegg gjennomført andre innstramninger for å få varig opphold. Vi har blant annet innført krav om at utlendinger må kunne et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap. Disse innstramningene vil samlet sett bidra til en bedre integrering, og sende et sterkt budskap om at Norge fører en streng innvandringspolitikk.

Økt maksstraff for å verne samfunnet!

De kriminelle har i tiår hatt en rekke organisasjoner, professorer, kriminologer og andre «eksperter» som har kjempet for stadig bedre rettigheter for lovbrytere. Med noen hederlige unntak er det få stemmer i debatten som snakker om hva som er best for ofrene.

FrP ønsker, i liket med offerorganisasjonene, strengere straffer for de aller verste kriminelle. Serieovergripere og seriemordere bør, av hensyn til ofrenes verdighet, få strengere straff enn i dag. Fremskrittspartiet ønsker å gi ofrene større plass i norsk strafferett.

I dag er det bare mulig å dømme en kriminell til maksimalt seks år i tilleggstraff for alle lovbrudd utover det første, eller to ganger strafferammen av et lovbrudd der rammen er under seks år.

Regjeringens vil ikke innføre et amerikansk system, der kriminelle dømmes til flere hundre år i fengsel. FrP ønsker likevel å foreta nødvendige endringer i et straffesystem som i alt for liten grad ivaretar og har fokus på offeret i straffesaker. Regjeringens forslag legger derfor opp til en skjerping av dagens praksis, slik at serieovergripere og yrkeskriminelle i større grad blir stilt til ansvar for sine forbrytelser. En moderat øking i strafferammen på fem år medfører at serieovergripere og yrkeskriminelle vil få en straff som i større grad tar hensyn til ofrenes behov for rettferdighet og oppreisning.

Selv om Fremskrittspartiet ikke fikk flertall på stortinget for å øke straffene for de aller verste kriminelle, fikk FrP denne uken flertall for å rydde opp i en annen form for urett i rettssystemet.

Høyesterett fastslo i 2008 at en gjerningsmann fikk rabatt i erstatningssaken når han gjennomførte voldtekten sammen med flere andre i en såkalt gruppevoldtekt. Skulle hver og en voldtektsmann betalt sin rettmessige erstatning til offeret, ville erstatningen blitt på 530 000. Høyesterett mente derimot, mot all sunn fornuft, at gruppevoldtektsmenn skulle slippe billigere unna fordi overgrepet ble begått av flere. Erstatningen ble derfor kuttet med langt over halvparten, og ente opp på 200 000 kroner. Voldtektsmennene ble også gjort solidarisk ansvarlig. I praksis betyr det at dersom en av dem har penger på bok, blir han tvunget til å betale hele summen alene. Resten av voldtektsmennene slipper da unna å betale erstatning overhodet.

Dette oppleves som et nytt overgrep mot offeret som allerede har blitt utsatt for noe av det verste et menneske kan oppleve.

Jeg er glad for at Fremskrittspartiet endelig får flertall for å fjerne denne uretten, og i nok en sak sørge for at ofrenes interesser også tas hensyn til i norsk kriminalpolitikk.

Fremskrittspartiet har i regjering fjernet foreldelsesfristen for vold og overgrep, styrket barnehusene og innført et offerkontor i hvert politidistrikt. Fremskrittspartiet ønsker fortsette å styrke ofrenes rettigheter, også gjennom strengere straffer for seriemordere og serieovergripere. FrP vil fremme forslaget på nytt til høsten. Det er velgerne i september som avgjør om FrP får nok stemmer til å få større gjennomslag for ofrenes rettigheter i norsk justispolitikk.

Et bevæpnet politi

Norge er det eneste landet i Norden, og et av få land på verdensbasis, der politiet ikke bærer våpen. Er vi så arrogante i Norge at vi tror resten av verden tar feil?

I en verden med stadig mer verdensomspennende terror er det viktig at politiet er i stand til å beskytte både allmennheten og seg selv. Vi har de siste årene sett flere tragiske eksempler på at politiet selv er mål for terroraksjoner. I en situasjon der sekundene teller hjelper det dessverre lite at våpenet er låst inn i bilen gjennom såkalt «fremskutt lagring».

Bevæpningsutvalget har nå levert sin innstilling som vil behandles av stortinget. Selv om utvalgets anbefaling er et fortsatt ubevæpnet politi, er ikke utvalget enstemmig. Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for Delta, mener politier bør være bevæpnet. Snortheimsmoen har, gjennom sin erfaring i politiets elitestyrke, erfaringer om hva som faktisk er nødvendig i praksis. Også politiets fagforening, Politiets Fellesforbund, har slått klart fast at de ønsker bevæpning av norsk politi. Når politiet selv er så klare i sin anbefaling, og Norge nærmest står alene i verden om å ha et politi uten våpen, er dette noe vi bør ta på alvor. Fremskrittspartiet er tydelige på at vi ønsker et bevæpnet politi.

Det er likevel noen positive signaler som kommer fra flertallet i Bevæpningsutvalget. Utvalget ønsker å åpne for at politiet skal kunne bruke elektrosjokkvåpen. Fremskrittspartiet har i over ti år ment det er viktig at politiet får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. Jeg håper flere en Fremskrittspartiet nå vil se nødvendigheten av å gi politiet de nødvendige verktøy i kampen mot alvorlig kriminalitet og terrorisme.

hits