Ta fra dem pengene!

Innsatte i norske fengsler får dagpenger på 59 kroner pr dag. Dette gjelder alle innsatte som er med på daglige gjøremål, både norske og utenlandske statsborgere. Ved tilleggsoppgaver får man ytterligere 22,50 kroner utbetalt pr dag.

Vi har fått fremlagt en konkret sak i media hvor politiet ikke kunne ta fra en utenlandsk statsborger deler av vedkommendes opptjente dagpenger når man skulle anskaffe pass for uttransportering. Passet måtte dekkes av det offentlige. Og den kriminelle beholdt sine penger.

Justisministeren har vist handlekraft og sagt at nå skal systemet gjennomgås. Slik at man får avklart hva som kan dekkes av dagpengene.

Jeg har et klart råd til justisministeren: ta fra alle utenlandske statsborgere i norske fengsler dagpengene!

Når 34 prosent av alle innsatte i våre fengsler er utenlandske statsborgere så må noe gjøres. Derfor jobbes det med soning for disse i deres hjemland. Men vi bør også senke standarden på soningen for de som ikke er norske borgere. I enkelte land er norske dagpenger det samme som en normal dagslønn.

Jeg har blitt kontaktet av ansatte i kriminalomsorgen som forteller meg at flere utenlandske kriminelle har både 10.000 kroner eller mer på sine konti når de slippes fri. De ler trolig hele veien tilbake til sitt hjemland.

Mitt forslag er derfor å kun gi dagpenger til norske innsatte, som skal rehabiliteres og tilbake i det norske samfunn etter endt soning. Utenlandske statsborgere skal fratas retten til dagpenger. Enkelte nødvendige hygienske artikler o.l. som de innsatte må kjøpe selv får man da heller gi til de som ikke får dagpenger.

Ved å fjerne dagpengene sparer skattebetalerne penger, det blir mindre lukrativt å være utenlandsk kriminell i Norge og det sendes et tydelig signal til kriminelle utlendinger at silkehanskene er tatt av.

hits