Folkeavstemning hadde vært det rette

For Fremskrittspartiet er det helt åpenbart at det er mer riktig å redde en million flyktninger i nærområdene, enn å ta 8000 flyktninger til Norge. Jeg syntes det er oppsiktsvekkende at de andre partiene bare ønsker å bevilge 250 millioner til hjelp i nærområdene, og er glad for at Fremskrittspartiet har funnet rom til å bevilge en milliard kroner. Å hjelpe flest mulig er riktig, nødvendig og i tråd med FNs bønn om hjelp. FN mangler 35 milliarder for å håndtere den enorme flyktningestrømmen i nærområdene, og FrP forslår, i motsetning til flertallet, at Norge skal ta et stort ansvar her.

Fremskrittspartiets forslag om folkeavstemming har blitt latterliggjort og bagatellisert av politikere som er redde for folkets mening i denne saken. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som alltid har kjempet for mer direkte demokrati, og som jobber med folket, mot den bedrevitende og selvgode eliten.

Det har blitt uttalt at spørsmålet om å ta 8000 syrere til Norge ikke skal være viktig nok til å rettferdiggjøre en folkeavstemming. Her er jeg sterkt uenig. Dette er et vedtak som vil koste skattebetalerne enorme summer, og denne typen vedtak vil på sikt kunne bidra til å utfordre selve velferdssamfunnet.

Ifølge tall fra SSB vil en gjennomsnittlig syrisk flyktning medføre kostnader på 7 millioner kroner i løpet av livet, forutsatt at disse har samme integreringstakt som en gjennomsnittlig irakisk innvandrer. Dessverre er det grunn til å tro at dette er et forsiktig estimat. I følge SSBs statistikk for sysselsetting blant innvandrere, som ble offentliggjort denne uken, hadde innvandrere fra Syria den laveste sysselsettingen blant samtlige 136 enkeltland i statistikken. Sysselsettingen blant syrerne som nå bor i Norge var på rekordlave 26,4 prosent i aldersgruppen 15-74 år i 2014. Til sammenlikning er sysselsettingsgraden i befolkningen som helhet 70 prosent.

Det er dermed dramatiske kostnadsforpliktelser Norge pådrar seg ved å ta imot 8 000 syriske flyktninger de neste tre årene. Dersom vi legger de overnevnte tallene til grunn, betyr dette at de samlede livsløpskostnadene for 8 000 syrere totalt sett vil være på minst 56 milliarder kroner.

I tillegg ser vi at det i gjennomsnitt kommer 0,7 personer på familiegjenforening for hver innvandret syrer, ifølge UDI. Det er dermed grunn til å tro at det vil komme minst 5 600 personer på familiegjenforening på grunnlag av de 8 000 syrerne som får opphold. Dermed vil vedtaket medføre totalt minimum 13 600 personer fra Syria. Også dette estimatet er konservativt, da vi ser at den gjennomsnittlige syriske innvandrer i Danmark får 1,4 personer på familiegjenforening.

Det reelle innvandringstallet vi diskuterer er derfor ikke 8000 flyktninger, men 8000 pluss 5 600 på familiegjenforening, altså totalt minst 13 600 syriske flyktninger. Dersom vi legger SSBs anslag til grunn, vil livsløpskostnaden knyttet til 13 600 syrere være på 95,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer i underkant av to bistandsbudsjetter og et justisbudsjett samlet.

Det er enorme summer dette vedtaket vil koste skattebetalerne. Kostnadene ved å ta 8000 syrere til Norge, vil koste 33 067 kroner for hver eneste norske skattebetaler, inkludert familiegjenforening. Mitt spørsmål er om stortingsflertallet fortsatt mener denne saken ikke er viktig nok til å forsvare en folkeavstemming? Eller er det slik at stortingsflertallet ikke har satt seg inn i de reelle kostnadene ved en liberal innvandringspolitikk? For meg og FrP er det åpenbart at folket må få anledning til å si sin mening i denne saken. Dessverre stemte samtlige andre partier vårt forslag ned på fredag. Ap, H, KrF, SP, V, SV og MDG har påtatt seg et kostbart ansvar på vegne av norske skattebetalere.

hits